ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

5 8 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

5ನೇ ತರಗತಿ

 

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ  - FIRST LANGUAGE KANNADA

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - FIRST LANGUAGE ENGLISH

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - FIRST LANGUAGE ENGLISH (EMTIP)

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು - FIRST LANGUAGE TELUGU

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ - FIRST LANGUAGE HINDI

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು  - FIRST LANGUAGE URDU

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ- FIRST LANGUAGE MARATHI

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತಮಿಳು- FIRST LANGUAGE TAMIL

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ - SECOND LANGUAGE KANNADA

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - SECOND LANGUAGE ENGLISH

ಗಣಿತ  – MATHEMATICS  – MATH MAGIC EMTIP

ಗಣಿತ  –  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – MATHEMATICS  – KANNADA MEDIUM

ಗಣಿತ  –  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ – MATHEMATICS  – ENGLISH MEDIUM

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ –  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – EVS - KANNADA MEDIUM

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ –  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ– EVS - ENGLISH MEDIUM

 

8ನೇ ತರಗತಿ

 

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ - FIRST LANGUAGE KANNADA

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - FIRST LANGUAGE ENGLISH

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ - FIRST LANGUAGE HINDI

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು  - FIRST LANGUAGE URDU

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ - FIRST LANGUAGE MARATHI

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ- FIRST LANGUAGE SANSKRIT

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತಮಿಳು - FIRST LANGUAGE TAMIL

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು - FIRST LANGUAGE TELUGU

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) -

FIRST LANGUAGE ENGLISH (FOR ADARSHA VIDYALAYAS ONLY)

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ - SECOND LANGUAGE KANNADA

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - SECOND LANGUAGE ENGLISH

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ - THIRD LANGUAGE KANNADA

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - THIRD LANGUAGE ENGLISH

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ - THIRD LANGUAGE SANSKRIT

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ತುಳು - THIRD LANGUAGE TULU

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ - THIRD LANGUAGE HINDI

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ - THIRD LANGUAGE HINDI (NCERT) 

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅರೇಬಿಕ್ - THIRD LANGUAGE ARABIC

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು - THIRD LANGUAGE URDU

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ - THIRD LANGUAGE KONKANI KANNADA DEVANAGARI

ಗಣಿತ  –  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - MATHEMATICS  – KANNADA MEDIUM

ಗಣಿತ  –  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ - MATHEMATICS  – ENGLISH MEDIUM

ವಿಜ್ಞಾನ  –  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ  – SCIENCE - KANNADA MEDIUM

ವಿಜ್ಞಾನ  –  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ - SCIENCE – ENGLISH MEDIUM

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  –  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  –  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ – SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - PHYSICAL EDUCATION ENGLISH MEDIUM

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ - PHYSICAL EDUCATION KANNADA MEDIUM

 

9ನೇ ತರಗತಿ

 

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - FIRST LANGUAGE ENGLISH

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - FIRST LANGUAGE ENGLISH (NCERT)

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ - FIRST LANGUAGE KANNADA

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ- FIRST LANGUAGE HINDI

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮಾರಾಠಿ - FIRST LANGUAGE MARATHI

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ - FIRST LANGUAGE SANSKRIT

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು - FIRST LANGUAGE TELUGU

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ತಮಿಳು - FIRST LANGUAGE TAMIL

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು - FIRST LANGUAGE URDU

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ – SECOND LANGUAGE KANNADA

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - SECOND LANGUAGE ENGLISH

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - THIRD LANGUAGE ENGLISH

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ - THIRD LANGUAGE KANNADA

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ - THIRD LANGUAGE SANSKRIT

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ತುಳು - THIRD LANGUAGE TULU

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ - THIRD LANGUAGE HINDI

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ - THIRD LANGUAGE HINDI (NCERT)

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅರೇಬಿಕ್ - THIRD LANGUAGE ARABIC

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು - THIRD LANGUAGE URDU

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ - THIRD LANGUAGE KONKANI KANNADA DEVANAGARI

ಗಣಿತ  –  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ - MATHEMATICS  – KANNADA MEDIUM

ಗಣಿತ  –  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ - MATHEMATICS  – ENGLISH MEDIUM

ವಿಜ್ಞಾನ  –  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – SCIENCE - KANNADA MEDIUM

ವಿಜ್ಞಾನ  –  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ - SCIENCE – ENGLISH MEDIUM

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  –  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ – SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ  –  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ  – SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - PHYSICAL EDUCATION ENGLISH MEDIUM

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ -  PHYSICAL EDUCATION KANNADA MEDIUM

 

9th ಎನ್.ಎಸ್.ಕ್ಯೂ.ಎಫ್ 

 

ಅಪೆರಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - APPAREL MADE UPS AND HOME FURNISHINGS - ENGLISH MEDIUM

ಅಪೆರಲ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ - APPAREL MADE UPS AND HOME FURNISHINGS - KANNADA MEDIUM

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - AUTOMOBILE - ENGLISH MEDIUM

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್  ಕನ್ನಡ -   AUTOMOBILE - KANNADA MEDIUM

ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ವೆಲ್ ನೆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - BEAUTY AND WELLNESS - ENGLISH MEDIUM

ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ವೆಲ್ ನೆಸ್ ಕನ್ನಡ - BEAUTY AND WELLNESS - KANNADA MEDIUM

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ -ELECTRONICS AND HARDWARE-ENGLISH MEDIUM

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಕನ್ನಡ - ELECTRONICS AND HARDWARE-KANNADA MEDIUM

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ  ಇಂಗ್ಲಿಷ್ -INFORMATION TECHNOLOGY - ENGLISH MEDIUM

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ  ಕನ್ನಡ - INFORMATION TECHNOLOGY - KANNADA MEDIUM

ರೀಟೆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - RETAIL - ENGLISH MEDIUM

ರೀಟೆಲ್ ಕನ್ನಡ -  RETAIL - KANNADA MEDIUM

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-02-2024 05:27 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080