ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

NTSE-NMMS

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

2023-24

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

8

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ  ಕೀ ಉತ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

20-01-2024

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ

 11-01-2024

6

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

22-12-2023

5

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:07-01-2024ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

02-12-2023

4

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ NMMS ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಂಡಲಿಯ NMMS ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವ ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02-11-2023

3

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

13-09-2023

2

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

13-09-2023

1

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

13-09-2023

 

2022-23

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

9

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ/ ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಾಗ್ರಿ

12-01-2023

8

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

10-01-2023

7

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

28-11-2022

6

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

21-11-2022

5

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ  ಎನ್.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ

10-11-2022

4

2022-23 ನೇ  ಸಾಲಿನ ಎನ್ ಎನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ

21-10-2022

3

2022-23ನೇ  ಸಾಲಿನ ಎನ್ ಎನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

29-09-2022

2

2022-23ನೇ  ಸಾಲಿನ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

29-09-2022
1

2022-23ನೇ  ಸಾಲಿನ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

29-09-2022

 

2021-22

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

13

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

16-02-2022 
12

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ/ ಎನ್.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವ ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

27-01-2022 
11

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

20-01-2022 
10

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

05-01-2022
9

2021-22ನೇ  ಸಾಲಿನ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

05-01-2022
8

2021-22ನೇ  ಸಾಲಿನ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

05-01-2022
7

2021-22ನೇ  ಸಾಲಿನ ಎನ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

05-01-2022
6

2021-22ರ NTS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚಲನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

17-12-2021
5

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ NTS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

30-11-2021
4

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ NTS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ODL ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

12-11-2021
3

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ NTS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

12-11-2021
2

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ NTS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ (User manual)

12-11-2021
1

2021-22ನೇ  ಸಾಲಿನ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

11-11-2021

 

2020-21

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

11

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ NTS/NMMS ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

08-02-21 
10

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ NTS/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾದರಿ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಗಳು

 
9

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ NTS/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

07-01-2021
8

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ NTS/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಚಲನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-12-2020
7

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ NTS/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 25-01-2021 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18-12-2020
6

2020-21 NTS/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೋ

14-12-2020
5

2020-21 NTS/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಿಯೋ

14-12-2020
4

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NTS-NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

26-11-2020
3

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NTSE/NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ.25-11-2020ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

23-11-2020
2

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NTSE ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುತ್ತೋಲೆ

09-11-2020
1

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NMMS ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುತ್ತೋಲೆ

09-11-2020

 

2019-20

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

2

NTSE-NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ 2019-20ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

21-11-2019
1

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ NTSE-NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

31-10-2019

  

2023-24

 

ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

 

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ  ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

NMMS MAT (PAPER1)

NMMS SAT (PAPER 2)

 

2022-23

 

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 

NMMS GMAT(K-8) ಪತ್ರಿಕೆ - 1

NMMS SAT(K-8) ಪತ್ರಿಕೆ – 2

 

 

2020-21

 

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 

NMMS GMAT ಪತ್ರಿಕೆ-1

NMMS SAT ಪತ್ರಿಕೆ - 2

NTSE GMAT ಪತ್ರಿಕೆ - 1

NTSE SAT ಪತ್ರಿಕೆ - 2

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

 

NTSE MAT (PAPER1) 

NTSE SAT (PAPER 2)

NMMS MAT (PAPER1)

NMMS SAT (PAPER 2)

 

 2019-20

 

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 

NMMS GMAT ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-1

NMMS SAT ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - 2

NTSE GMAT ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - 1

NTSE SAT ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - 2

NTSE/NMMS ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-01-2024 12:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080