ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವರ್ಷವಾರು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

                                                                                                                                                                Archive

 

2023-24

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

35

ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

19-02-2024 

34

ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ನೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

19-02-2024 

33

ಫೆಬ್ರವರಿ-2024ರ ಅರೇಬಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

05-02-2024 

32

 

ಏಪ್ರಿಲ್-2024ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶಾಲೆ (ಕೆ.ಓ.ಎಸ್) ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇಂದೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

 24-01-2024

31

ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

20-01-2024

30

ಡಿಸೆಂಬರ್-2023ರ ಡಿ.ಇ.ಎಲ್.ಇಡಿ/ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

 18-01-2024 

29

ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರ ಅರೇಬಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

 17-01-2024 

28

ಜನವರಿ-2024ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

 10-01-2024 

27

ಜನವರಿ-2024ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

04-01-2024 

26

ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

02-01-2024

25

ನವೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

15-12-2023

24

ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಆನ್ ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

10-11-2023 

23

ಜನವರಿ 2024ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

30-10-2023  

22

ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ

30-10-2023  

21

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನ್ಡ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ

18-10-2023 
 

20

2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನ್ಡ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

12-10-2023 

19

ನವೆಂಬರ್ 2023ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

06-10-2023
 

18

 

ಜುಲೈ 2023ರ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

 25-09-2023

17

 

ಜುಲೈ 2023ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

 25-09-2023

16

 

ನವೆಂಬರ್-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

21-09-2023 

15

ಜುಲೈ 2023ರ  ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 09 ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

11-09-2023 

14

ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶಾಲಾ (ಕೆ.ಓ.ಎಸ್) ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

28-08-2023  

13

 

ಜೂನ್ 2023ರ ಡಿ.ಇ.ಎಲ್.ಇಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

04-08-2023 

12

 

ಜುಲೈ 2023ರ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

12-07-2023  

11

ಜೂನ್ 2023ರ  ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತಿಯ ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

11-07-2023 

10

ಜೂನ್ 2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿ.ಪಿ.ಇಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

 11-07-2023  

9

ಜುಲೈ 2023ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

11-07-2023  

8

ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ

 22-06-2023 

7

 ಜುಲೈ 2023ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

15-06-2023  

6

ಫೆಬ್ರವರಿ 2023ರ ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರೇಬಿಕ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

02-06-2023  

5

2023 ಏಪ್ರಿಲ್ ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶಾಲಾ (ಕೆ ಓ ಎಸ್ ) ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

31-05-2023 
 

4

ಜುಲೈ -2023ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

 03-05-2023  

3

ಜನವರಿ-2023ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 03-05-2023  

2

ಜನವರಿ 2023ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

05-04-2023 

1

ಜನವರಿ 2023ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

05-04-2023 

 

2022-23

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

42

ಜನವರಿ 2023ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

05-04-2023 

41

ಜನವರಿ 2023ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

05-04-2023 

40

ಡಿಸೆಂಬರ್-2022ರ ಮಾಹೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ, ಮರುಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

 16-03-2023

39

ಫೆಬ್ರವರಿ 2023ರ ಅರೇಬಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

 25-01-2023

38

ಜನವರಿ 2023ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

13-01-2023 

37

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರ ಮಾಹೆಯ ಡಿ.ಇ.ಎಲ್.ಇಡಿ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

12-01-2023 

36

 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರ ಮಾಹೆಯ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

12-01-2023 

35

ನವೆಂಬರ್ 2022ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

 21-12-2022 

34

ಜನವರಿ 2023ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

  17-12-2022

33

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೈನ್ಡ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

 03-12-2022 

32

 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

29-11-2022  

31

ಜುಲೈ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ

31-10-2022 

30

 

 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್  ನಲ್ಲಿಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ

 20-10-2022

29

 ಜುಲೈ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ /ಮರುಎಣಿಕೆ/ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

  10-10-2022

28

 ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ /ಮರುಎಣಿಕೆ/ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 06-10-2022

27

 ಜುಲೈ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬೆರಳಚ್ಚು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 06-10-2022

26

 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

01-10-2022 

25

 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ 01-10-2022  

24

 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

29-09-2022 

23

 2022ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ

27-09-2022  

22

 ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆ.ಓ.ಎಸ್ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ/ಮರುಎಣಿಕೆ/ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

23-09-2022 

21

 ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಆನ್ ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ/ಅಪ್ ಡೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

15-09-2022 

20

 ಜುಲೈ 2022ರ ಡಿ.ಇಲ್.ಇಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

 12-09-2022 

19

 ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರ ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶಾಲೆ (ಕೆ.ಓ.ಎಸ್) ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

 12-09-2022  

18

 ಜುಲೈ-2022ರ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ. ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

22-08-2022  

17

 ಜುಲೈ-2022ರ ಡಿ.ಪಿ.ಇಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

12-08-2022 

16

 ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

19-07-2022 

15

 ಜುಲೈ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

07-07-2022 

14

 ಮೇ2022ರ ಮಾಹೆಯ ಅರೇಬಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುತ್ತೋಲೆ

 04-07-2022 

13

 ದಿನಾಂಕ 17-06-2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

22-06-2022 

12

 ದಿನಾಂಕ 06-06-2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 13-06-2022

11

 ಮೇ 2022ರ ಡಿ.ಡಿ.ಎ. ಮತ್ತು ಡಿ.ಟಿ.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

06-06-2022
10

 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ ಕೆ.ಓ.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

02-06-2022
9

 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆರ್ ಆರ್ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

01-06-2022 
8

 ಜುಲೈ 2022ರ ಡಿ.ಇಲ್.ಇಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆರ್.ಆರ್. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

27-05-2022
7

 ಜುಲೈ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ

27-05-2022
6

 ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

21-05-2022
5

 ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆರ್.ಆರ್. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

21-05-2022
4

 ಜುಲೈ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

27-04-2022
3

 ಜನವರಿ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

27-04-2022

2

 ಜನವರಿ-2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ, ಆಂಗ್ಲ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆ, ಕನ್ನಡ/ಆಂಗ್ಲ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಣ ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ.

13-04-2022

1

 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ ಕೆ.ಓ.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

05-04-2022

 

2021-22

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

46

ಜನವರಿ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ ದರ್ಜೆ, ಪ್ರೌಢ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚು  ಪ್ರೌಢ ದರ್ಜೆ ವಿಷಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

30-03-2022 
 45

2022ರ ಮಾರ್ಚಿ ಮಾಹೆಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ 

28-03-2022  
44

2022ರ ಜನವರಿ/ಫಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

25-03-2022  
43

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

23-03-2022 
42

ಡಿಸೆಂಬರ್ -2021ರ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ.  ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

29-01-2022 
41

 ಡಿಸೆಂಬರ್ -2021ರ ಡಿ.ಎಲ್.ಇಡಿ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

28-01-2022 
40

ಜನವರಿ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕನ್ನಡ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

20-01-2022 
39

ಜನವರಿ-2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

05-01-2022
38

 ಜನವರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

31-12-2021
37

 ಜನವರಿ 2022ನೇ ಮಾಹೆಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

21-12-2021
36

 ಜನವರಿ 2022ನೇ ಮಾಹೆಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರದ ನೋಂದಣಿಯ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

21-12-2021
35

ಜನವರಿ 2022ನೇ ಮಾಹೆಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪಟ್ಟಿ

21-12-2021
34

2022ರ ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

07-12-2021
33

ಜನವರಿ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

03-12-2021
32

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶಾಲೆ(ಕೆ.ಓ.ಎಸ್) ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

26-11-2021
31

ನವೆಂಬರ್ 2021ರ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

25-11-2021
30

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

12-11-2021
29

2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ

09-11-2021
28

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗು ತಾಳವಾದ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಜೂನಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಟ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು

30-10-2021
27

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2021ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

30-10-2021
26

ಜನವರಿ 2022ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

30-10-2021
25

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

22-10-2021 
24

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ , ನೃತ್ಯ , ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ 

18-10-2021
23

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು  ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ , ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ 

18-10-2021 
22

ಕೆ.ಓ.ಎಸ್. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021 CNR, AML ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

 18-10-2021
21

ಕೆ.ಓ.ಎಸ್. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021 ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

18-10-2021
20

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

13-10-2021
19

ಏಪ್ರಿಲ್ /ಮೇ 2021ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರುಎಣಿಕೆ  ಮತ್ತು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

05-10-2021
18

2021ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

05-10-2021
17

ಜುಲೈ 2021ರ ಅರೇಬಿಕ್  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

 04-10-2021
16

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿ.ಪಿ.ಇಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

22-09-2021 
15

ಏಪ್ರಿಲ್ /ಮೇ 2021ರ  ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ  ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ  ಛಾಯಾಪ್ರತಿ,  ಮರುಎಣಿಕೆ  ಮತ್ತು ಮರು  ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ 

21-09-2021 
14

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2021ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

18-09-2021 
13

ಜುಲೈ – 2021 ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶಾಲೆ - ಕೆ.ಓ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

02-09-2021 
12

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಸ್.ಓ.ಪಿ.

06-07-2021 

11

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2021ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

06-07-2021 

10

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

03-07-2021 

9

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

03-07-2021 

8

 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2021ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ

21-04-2021 

7

ಜೂನ್ 2021ರ ಕೆ.ಓ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ನೋಂದಣಿ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

21-04-2021 

6

 ಜೂನ್ 2021ರ ಕೆ.ಓ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುತ್ತೋಲೆ

21-04-2021 

5

 ಮಾರ್ಚಿ/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ, ಮರುಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

21-04-2021 

4

 ಮಾರ್ಚಿ/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

21-04-2021  

3

 ಮೇ 2021 ರ ಅರೇಬಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಾಗಿನ್ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಆರ್. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ ಲೋಡಿಂಗ್  ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

03-04-2021

2

ಮೇ 2021ರ ಅರೇಬಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

03-04-2021 

1

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2021 ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳ ತಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ

03-04-2021 

 

 

2020-21

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

25

ಏಪ್ರಿಲ್-2021ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಡಯಟ್‌ನವರು ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗಲು ಜ್ಙಾಪನ, ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್‌ ಐಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

20-03-2021

24

ಜನವರಿ 2021ರ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ

16-03-2021 

23

ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12-03-2021 

22

ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರವರಿ 2021ರ ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

08-03-2021

21

 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ಮುದ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ  ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್- ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ

 

20

ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ  ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್- ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ

 

19

ಮಾರ್ಚ್ 2021ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

 

18

ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

08-02-2021

 17

 ಡಿಸೆಂಬರ್  2020ರ  ಕೆ.ಓ.ಎಸ್.  ಪೂರಕ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

 

16

ಡಿಸೆಂಬರ್  2020ರ  ಕೆ.ಓ.ಎಸ್.  ಪೂರಕ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುತ್ತೋಲೆ

01-02-2021 

15

ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ರ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ, ಮರುಎಣಿಕೆ  ಮತ್ತು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ 

 

14

ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

13-01-2021

13

ಡಿಸೆಂಬರ್-2020ರ ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

21-12-2020

12

ನವೆಂಬರ್ 2020ರ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲೆ, ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

18-12-2020

11

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020ರ ಡಿ.ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆ

30-11-2020

10

ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ

 

9

ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ

 

8

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದ್ವಿತೀಯ/ತೃತೀಯ/ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ(ವಾಣಿಜ್ಯ/ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ) 

06-11-2020 

7

ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದ್ವಿತೀಯ/ತೃತೀಯ/ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೋಚಾರ್ಟ್(ವಾಣಿಜ್ಯ/ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ) 

06-11-2020 

6

ನವೆಂಬರ್ 2020ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕರಡು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

22-10-2020

5

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020ರ ಕೆ.ಓ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಪ್ರತಿ,ಮರು ಎಣಿಕೆ, ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

13-10-2020 

4

 ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ

11-08-2020

3

ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ

11-08-2020

2

ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಡಯಟ್ ಗಳಿಗೆ

11-08-2020

1

ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್-ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ.ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ

11-08-2020


2019-20

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿವರಣೆ

ದಿನಾಂಕ

40

ಮೇ-2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗು ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

23-03-2020 
39

ಜುಲೈ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

12-03-2020 
38

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ.

09-03-2020 
37

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ

09-03-2020 
36

ಜೂನಿಯರ್ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

28-02-2020
35

ಮೇ-2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

28-02-2020
34

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

26-02-2020
33

ಮೇ-2020ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ,ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

20-02-2020
32

ಮೇ-2020ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ,ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 
31

ಮೇ-2020ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ,ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ

 
30

ಮೇ-2020ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ,ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

 
29

ಕೆ.ಒ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

10-02-2020
28

ಕೆ.ಒ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೋಚಾರ್ಟ್.

 
27

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶಪತ್ರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

27-01-2020
26

ಜನವರಿ-2020ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿ.ಇಡಿ./ಡಿ.ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ.

27-01-2020
25

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕರಡು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ

04-01-2020
24

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

 
23

ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್

 
22

ಜನವರಿ 2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

18-12-2019
21

2019ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಮರುಎಣಿಕೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

16-12-2019
20

ನವಂಬರ್-2019ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಙಾಪನ

13-12-2019
19

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

 
18

ಜನವರಿ 2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್)

 
17

ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುದ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಫ್ಲೋಚಾರ್ಟ್

 
16

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುದ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್)

 
15

ಜನವರಿ-2020ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

29-11-2019
14

ಮೇ-2019 ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 
13

ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಪಟ್ಟಿ ನವಂಬರ್-2019

 
12

ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನವಂಬರ್-2019

20-11-2019
11

ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ , ಛಾಯಾಪ್ರತಿ,ಮತ್ತು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ

24-09-2019
10

ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ –ಮೇ/ಜೂನ್-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಛಾಯಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಗಳು.

 
9

ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ –ಮೇ/ಜೂನ್-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಮರುಎಣಿಕೆ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರತಿ.

 
8

ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ –ಮೇ/ಜೂನ್-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುತ್ತೋಲೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

02-08-2019
7

ಮೇ-2019ರ ಡಿ.ಇಎಲ್.ಇಡಿ/ಡಿ.ಇಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

29-07-2019
6

ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 30.06.2019 ರ ವರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

04-07-2019
5

ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080-23360109

25-06-2019
4

ಆಗಸ್ಟ್-2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು USER MANUAL (ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ)

 
3

ಜೂನ್ -2019ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೆ.ಓ.ಎಸ್ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ.

09-05-2019
 2

ಕೆ.ಓ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ.

 09-05-2019
 1

ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು – ಮೇ 2019 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು.

 
09-05-2019 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-02-2024 03:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಲಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080